Nedenfor reglement for foreningen Fremad Eagles Bordhockey.


1 : Foreningens navn er Fremad Eagles Bordhockey
Foreningens hjemsted er Algade 32, 1. t.v., 9700 Bronderslev.
2 : Foreningens formål er at fastholde et stabilt niveau blandt danske klubber og deltage med et stort hold til nordjyske og danske mesterskaber under Dansk Bordhockey Union og desuden opfordre til og assistere ved klubbens spilleres deltagelse i turneringer uden for den nordjyske region i det omfang disse turneringer er givende for den enkelte spillers udvikling og motivation.

Desuden er det foreningens indstilling at agere positiv sparringspartner for skoler, andre foreninger i Nordjylland m.v. og gennem samarbejdsaftaler med det lokale erhvervsliv at sikre en sund udvikling af klubben kvalitativt og kvantitativt.

3 : Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse og tegnes af formanden og kassereren.
4 : Som medlem kan optages alle interesserede.
Der anmodes om medlemskab gennem fremvisning af ren straffeattest.
5 : Bestyrelsen er som minimum en valgt formand, en valgt viceformand og en valgt kasserer.
Desuden en suppleant og en revisor.
Stemmeret i bestyrelsen har alle valgte medlemmer fra seneste to generalforsamlinger.
Ved stemmelighed er formanden beslutningsdygtig.
1. suppleanten deltager i bestyrelsens arbejde.

  • Formanden og kasserer (lige år)
  • Viceformand (ulige år)
  • Suppleanter og revisor (hvert år)
§6 : Generalforsamling afholdes senest sidste dag i april med nedenstående dagsorden og kan afholdes digitalt via Teams eller en anden applikation.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning


3. Det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

  • Valg af formand
  • Valg af viceformand
  • Valg af kasserer
  • Valg af suppleant og revisor 
  • Forslag mailes formanden senest 10 dage inden generalforsamlingen.
  • Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.
§7 : Regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.
§8 : Ekstra generalforsamling skal indkaldes hvis 30% af medlemmerne anmoder om det med skriftlig angivelse af hvilke punkter der skal behandles.

§9 : Justering af reglement skal vedtages ved generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
§10: Foreningen kan lukkes ved en generalforsamling hvis 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette.
Midler tilfalder ved lukning en konto under administration af ISB som kan udlodde midlerne i kommunen.
Reglementet er godkendt ved generalforsamlingen torsdag den 22/1-2004.

Justeringer ved generalforsamlingerne tirsdag den 28/3 2006, tirsdag den 25/4 2017 og lørdag den 23/1 2021.