§1 : Foreningens navn er Dansk Bordhockey Union (DBHU)
Unionens officielle adresse er Bjarne Axelsen, Niels Bohrs Plads 2, 9700 Brønderslev.
§2 : Foreningens formål er at arrangere danske mesterskaber både individuelt og for hold, arrangere den danske pokalturnering samt arrangere evt. landskampe.
§3 : Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen, hvortil alle klubber under Dansk Bordhockey Union har stemmeret.
§4 : Som medlem kan optages alle klubber, der måtte være interesserede og som opfylder Dansk Bordhockey Unions krav til vedtægter. Bestyrelsen for DBHU fastsætter kontingenter.
§5 : Bestyrelsen består af en valgt formand, en valgt kasserer og en valgt næstformand. Desuden en suppleant og en revisor.
 • Formanden vælges i lige år. • Kasserer og næstformand i ulige år. • Suppleant og revisor vælges hvert år. • Bestyrelsesmøde afholdes én gang i hver måned.
§6 : Generalforsamling afholdes 2. lørdag i januar måned med følgende dagsorden.
 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Valg af bestyrelse sker efter nedenstående orden:
 • Valg af formand (lige år) • Valg af næstformand og kasserer (ulige år) • Valg af suppleant og revisor (hvert år) • Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før. • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
§7 : Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
§8 : Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis 50% af medlemmerne ønsker det med skriftlig angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.
§9 : Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
§10: Foreningen kan opløses på en generalforsamling hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning.